Kaffe på bål


31.7.18: Brannsjefen opphevar bålforbod
 

Haugaland brann og redning iks opphevar totalforbodet for bål i dei kommunar iks`et dekker.

Opphevinga gjeld og for skytebanar.

Brannvesenet vil likevel påpeika at det generelle bålforbodet gjeld i hele landet.
I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tida og over alt.

I tillegg har vi et generelt bålforbod frå 15. april til 15. september der det er forbod mot å tenne opp bål og grill i, eller i nærleiken av, skog og annen utmark. Brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål, viss du søker om dette. Vindafjord - skjema. 

Stranden vil oftast regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbodet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tillatelse frå kommunen.

Sjølv om det er generelt bålforbod har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det opplagt ikkje kan føre til brann.

Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbodet kan man straffast med bot eller fengsel.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenn bål som har ansvaret for brannsikkerheiten.
  • Det bør vera ein vaksen, edru person som er ansvarleg for bålet.
  • Bålet må vera i god avstand frå bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikkje lov å brenna bål på svaberg.
  • Bålet må ikkje vera større enn at du har kontroll på det og kan slukke ved behov.
  • Ha eigna slokkemidlar lett tilgjengeleg.
  • Det er forbode å brenna plast, bygningsmaterial og anna boss.
  • Når du forlet bålplassen skal bålet vera heilt slukka.


3.7.18: Brannsjefen legg ned bålforbod i heile kommunen.

Brannsjefen legg ned forbod mot open eld i Vindafjord kommune. Forbodet gjeld frå 3. juli og inntil ny melding vert gitt. Ta kontakt med brannvakta på telefon 48 999 748 om du har spørsmål.

Aksla 3

Mattilsynet ber kommunen minne på om at private vassforsyningsanlegg som forsyner meir enn eit hus eller hytte skal registrerast.

Grunnen til dette er at ein skal ha mulighet til å ta omsyn til folk sitt drikkevatn ved planlegging av tiltak og liknande.

Den nye drikkevannsforskrifta seier at dette skulle vore gjort før 1. juli i år, men det er nok mange som ikkje har fått dette med seg, og det er mulig å gjere dette enda.

Snakk med dei andre du deler vatn med og bli einige om kven som skal registrere. Ein må logge på via altinn. Vassverket må også ha eit namn.  

Her registrerer du anlegget

Revebjellar

Vatningsforbod med slange og spreiar er innført i desse områdene:

Skjold, Vikedal og Vats.

I Vikebygd og Sandeid er det greitt å bruka slange, men ikkje spreiar.

Grunnen til dette er at det minkar på vatn i vasskjeldene og at meldingane om godt ver ser ut til å vare.

Større badebasseng må ein ikkje fylle opp nå.

Vi tar imot tips om lekkasjar til tlf 480 99 253.

Når det er så tørt som nå, kan gjerne våte partier vere frå ein vassleidning med hol i  eller ein krane som ikkje stenger godt nok.

Vindafjord kommune har avtalt med Knapphus bensin AS at private som ikkje lenger har vatn i eigen brønn, kan få fylle opp tankar og kanner som dei har med.

Betaling blir direkte til bensinstasjonen. Fylling må tilpassast kapasitet på bensinstasjonen, slik at ein må rekne med litt ventetid.

klokkelyng

 

I juni starta biologar frå Miljøfaglig Utredning AS og Ecofact Sørvest å kartleggja naturtypar i Rogaland. Miljøfagleg Utredning vil kartlegge landskapsvernområda Synesvarden og Jærstrendene, medan Ecofact vil kartlegge naturtypar i utvalde område i fylket. I Vindafjord er området kring Gjerdesdalsvatnet valt ut for kartlegging. Meir info finn du her.

Vindafjord kommune

Ønskjer du å jobbe medan du tar utdanning som sjukepleiar, vernepleiar eller helsefagarbeidar?

Me søkjer:
Sjukepleiar- og vernepleiarstudentar til helgestillingar på 13 - 20% stilling, truleg med distriktets beste stipendordning! Engasjement er ledig frå 01.09.2018. Arbeidsavtale blir skrive for 1 år om gongen, der du forpliktar deg til 9 arbeidshelger i perioden 01. september til 31. mai, samt 5 veker sommarjobb i minimum 75% stilling i perioden juni-august.

Me kan tilby nye gode stipendordningar i pleie- og omsorgstenesta for både studentar (PDF, 381 kB)og elevar (PDF, 382 kB).

Ta kontakt med
Hanne H. Skjold, Ølen omsorgssenter: hanne.hegerland.skjold@vindafjord.kommune.no
Annelin Bauge, Vindafjordtunet: annelin.bauge@vindafjord.kommune.no

Vatn og avlaup

Vatningsforbodet i Vikedal, Vats og Skjold gjeld ikkje lenger.

 

 

 

Ut på tur i Vindafjord 2018

Alle turmåla til Ut på tur i Vindafjord 2018 er nå tilgjengelege og har bok med kodeord på plass ved turmålet.

Vindafjord kommune

Kommunestyret har i møte den 19.12.2017 vedteke ei kontorjustering av eigedomsskattegrunnlaget  på fast eigedom i Vindafjord kommune med verknad frå 01.01.2018 med 3,5 %, jf eigedomsskattelova  § 8 A-4 (1). 

 

Sjoargata

Oversikt over tiltak, vedteke 28. november 2016 av Utval for drift , utvikling og kultur i Vindafjord kommune finn de her: (PDF, 22 kB) 

Vindafjord kommune

MMR-vaksine før reisa?
Siste nytt og utfyllande informasjon:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/mmr-for-reisen/

Har du spørsmål vedrørande dette, ta kontakt med Vindafjord helsestasjon
Tlf 53655560/92482820
Eller mail:
Helsestasjon@vindafjord.kommune.no

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering